ࡱ> ~ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}Root Entry FoSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8WordDocumentz Oh+'0( 8 D P \hpx -NNSNlqQTV[hQuNlWX Normal.wptWX2@N<6g@9[o@ 5OMicrosoft Office Word՜.+,D՜.+,\  (\dlKSOProductBuildVer2052-9.1.0.43370Table@Data PKSKSzJ!JJW${PJF | #V3$hJ "8y -NNSNlqQTV[hQuNl v U_ ,{Nz ;`R& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 1 ,{Nz uN~%v[hQuNO& & & & & & & & & & & & & 4 ,{ Nz NNNXTv[hQuNCg)RINR& & & & & & & & & & & 14 ,{Vz [hQuNvvcw{t& & & & & & & & & & & & & & & 16 ,{Nz uN[hQNEev^%`QecNgYt& & & & & & & & 21 ,{mQz l_#N& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 24 ,{Nz D R& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 34 ,{Nz ;`R 00,{Nag :NNR:_[hQuN]\O 2bkTQ\uN[hQNEe ONlOu}TT"N[hQ Oۏ~Nm>yOc~eP^SU\ 6R[,gl0 00,{Nag (W-NNSNlqQTVWQNNuN~%;mRvUSMON N~yuN~%USMO v[hQuN (u,gl gsQl_0HYPERLINK "http://xingzheng.lawtime.cn/xzfg/"L?elĉ[m2[hQTSHYPERLINK "http://www.lawtime.cn/info/jiaotong/jtaqchangshi/"N[hQ0N[hQ04l NN[hQ0l(u*zz[hQNS8hN\[hQ0yryY[hQS gĉ[v (uvQĉ[0 00,{ Nag [hQuN]\O^S_NN:N,g ZWc[hQSU\ ZWc[hQ,{N02:N;N0~Tltve :_ST=[uN~%USMOv;NSO#N ^zuN~%USMO#0L]SN0?e^v{0LNꁋ_T>yOvcwv:g6R0 00,{Vag uN~%USMO_{u[,glTvQN gsQ[hQuNvl_0lĉ R:_[hQuN{t ^z0ePhQ[hQuN#N6RT[hQuNHYPERLINK "http://www.lawtime.cn/info/laodong/guizhangzhidu/"ĉz6R^ 9eU[hQuNagN cۏ[hQuNhQS^ cؚ[hQuN4ls^ nxO[hQuN0 00,{Nag uN~%USMOv;N#N[,gUSMOv[hQuN]\OhQb#0 00,{mQag uN~%USMOvNNNXT gOl_[hQuNOvCg)R v^^S_Ole\L[hQuNebvINR0 ,{Nag ]OOl[[hQuN]\OۏLvcw0 uN~%USMOv]OOl~~L]SR,gUSMO[hQuN]\Ovl;N{tTl;Nvcw ~bL](W[hQuNebvTlCgv0 00uN~%USMO6R[bO9e gsQ[hQuNvĉz6R^ ^S_,TS]Ova0 00,{kQag VRbTS~N N0WeT~Nl?e^^S_9hncVl~NmT>yOSU\ĉR6R[[hQuNĉR v^~~[e0 00[hQuNĉR^S_NWaNĉRvTc0 00VRbTS~N N0WeT~Nl?e^^S_R:_[[hQuN]\Ov[ /ec0cwOT gsQ蕝Ole\LHYPERLINK "http://www.lawtime.cn/info/shengchan/jdgl/"[hQuNvcw{tHYPERLINK "http://www.lawtime.cn/info/xiaofeizhe/xfzxh/20111123/52269.html"L# ^zePhQ[hQuN]\OOS:g6R SeOS0㉳Q[hQuNvcw{t-NX[(Wv͑'Y0 00aN0GNl?e^NSWSRNY0_S:S{t:ggI{0WeNl?e^v>mQ:gsQ^S_ cgqL# R:_[,gL?e:SWQuN~%USMO[hQuNrQvvcwhg OSR N~Nl?e^ gsQ蕝Ole\L[hQuNvcw{tL#0 ,{]Nag VRb[hQuNvcw{t蕝Ogq,gl [hQV[hQuN]\O[e~Tvcw{tS~N N0WeT~Nl?e^[hQuNvcw{t蕝Ogq,gl [,gL?e:SWQ[hQuN]\O[e~Tvcw{t0 00VRb gsQ蕝Ogq,glTvQN gsQl_0L?elĉvĉ[ (WTꁄvL#VQ[ gsQLN0Wv[hQuN]\O[evcw{tS~N N0WeT~Nl?e^ gsQ蕝Ogq,glTvQN gsQl_0lĉvĉ[ (WTꁄvL#VQ[ gsQLN0Wv[hQuN]\O[evcw{t0 00[hQuNvcw{t蕌T[ gsQLN0Wv[hQuN]\O[evcw{tv ~y g[hQuNvcw{tL#v0 00,{ASag VRb gsQ蕔^S_ cgqO[hQuNvBl OlSe6R[ gsQvV[hQbLNhQ v^9hncybۏekT~NmSU\eO0 00uN~%USMO_{HYPERLINK "http://www.lawtime.cn/info/xingshisusongfa/xsssznzhixing/"gbLOl6R[vO[hQuNvV[hQbLNhQ0 00,{ASNag T~Nl?e^SvQ gsQ蕔^S_ǑSYyb__ R:_[ gsQ[hQuNvl_0lĉTHYPERLINK "http://www.lawtime.cn/info/shengchan/aqzs/"[hQuNwƋv[ O X:_hQ>yOv[hQuNaƋ0 00,{ASNag gsQOSO~~Ogql_0L?elĉTz z :NuN~%USMOcO[hQuNebvOo`0WI{ gR S%cꁋ_\O(u OۏuN~%USMOR:_[hQuN{t0 00,{AS Nag Olzv:N[hQuNcOb/g0{t gRv:gg Ogql_0L?elĉTgbNQR cSuN~%USMOvYXb:NvQ[hQuN]\OcOb/g0{t gR0 00uN~%USMOYXbMR>kĉ[v:ggcO[hQuNb/g0{t gRv HYPERLINK "http://www.lawtime.cn/info/piaoju/baozheng/"O[hQuNv#NN1u,gUSMO#0 00,{ASVag V[[LuN[hQNEe#Nvz6R^ Ogq,glT gsQl_0lĉvĉ[ vzuN[hQNEe#NNXTvHYPERLINK "http://www.lawtime.cn/info/laodonghetongfa/falvzeren/"l_#N0 00,{ASNag V[RT/ec[hQuNyf[b/gxvzT[hQuNHQۏb/gvc^^(u cؚ[hQuN4ls^0 ,{ASmQag V[[(W9eU[hQuNagN02bkuN[hQNEe0SRbiQebI{ebS_>fWb~vUSMOT*NN ~NVYR0 ,{Nz uN~%USMOv[hQuNO 00,{ASNag uN~%USMO^S_wQY,glT gsQl_0L?elĉTV[hQbLNhQĉ[v[hQuNagN NwQY[hQuNagNv N_NNuN~%;mR0 00,{ASkQag uN~%USMOv;N#N[,gUSMO[hQuN]\O g NRL# 00N ^z0ePhQ,gUSMO[hQuN#N6R 00N ~~6R[,gUSMO[hQuNĉz6R^Td\Oĉ z 00 N O,gUSMO[hQuNbeQv gHe[e 00V cwO0hg,gUSMOv[hQuN]\O SemduN[hQNEe` 00N ~~6R[v^[e,gUSMOvuN[hQNEe^%`QecHh 00mQ Se0Y[bJTuN[hQNEe0 00N ~~6R[v^[e,gUSMO[hQuNYeTWR0 00,{AS]Nag uN~%USMOv[hQuN#N6R^S_fnxT\MOv#NNXT0#NVT8hhQI{Q[0uN~%USMO^S_^zv^v:g6R R:_[[hQuN#N6R=[`Qvvcw8h O[hQuN#N6Rv=[0 00,{NASag uN~%USMO^S_wQYv[hQuNagN@b_vDёbeQ 1uuN~%USMOvQV{:gg0;N#Nb*NN~%vHYPERLINK "http://www.lawtime.cn/info/gongsi/touzirz/"bDNNNO v^[1uN[hQuN@b_vDёbeQ N[vTgbb#N0 00 gsQuN~%USMO^S_ cgqĉ[cSTO(u[hQuN9(u N(uN9eU[hQuNagN0 00[hQuN9(u(WHYPERLINK "http://www.lawtime.cn/info/gongcheng/gcjflw/2011072121269.html"b,g-Nnc[R/e0 00[hQuN9(ucS0O(uTvcw{tvwQSORl1uVRb"?eO TVRb[hQuNvcw{t蕁_BlVRb gsQaT6R[0 00,{NASNag wq\0ё^\Qp0^Q{e]0SЏUSMOTqSiirTvuN0~%0PX[USMO ^S_n[hQuN{t:ggbMYNL[hQuN{tNXT0MR>kĉ[NYvvQNuN~%USMO NNNXTǏN~vNv ^S_n[hQuN{t:ggbMYNL[hQuN{tNXTNNNXT(WN~vNN Nv ^S_MYNLb|QLv[hQuN{tNXT0 00,{NASNag uN~%USMOv[hQuN{t:ggNS[hQuN{tNXTe\L NRL# 00N ~~bSNb,gUSMO[hQuNĉz6R^0d\Oĉ zTuN[hQNEe^%`QecHh 00N ~~bSN,gUSMO[hQuNYeTW Y[U_[hQuNYeTW`Q 00 N cwO=[,gUSMO͑'YqSinv[hQ{tce 00V ~~bSN,gUSMO^%`Qeco~ 00N hg,gUSMOv[hQuNrQ SecguN[hQNEe` cQ9eۏ[hQuN{tv^ 00mQ 6RbkT~ckHYPERLINK "http://www.so.com/s?q=ݏzc%c&ie=utf-8&src=se_lighten_f"ݏzc%c0:_NQi\ON0ݏSd\Oĉ zvL:N 00N cwO=[,gUSMO[hQuNHYPERLINK "http://www.so.com/s?q=te9ece&ie=utf-8&src=se_lighten_f"te9ece0 ,{NAS Nag uN~%USMOv[hQuN{t:ggNS[hQuN{tNXT^S_j`=\L[ Ole\LL#0 00uN~%USMO\OQmS[hQuNv~%QV{ ^S_,TS[hQuN{t:ggNS[hQuN{tNXTva0 00uN~%USMO N_V[hQuN{tNXTOle\LL# MNOvQHYPERLINK "http://www.lawtime.cn/info/laodong/gongzi/"]D0y)RI{_GbdNvQzvHYPERLINK "http://www.lawtime.cn/info/laodong/laodonghetong/"RRT T0 00qSiirTvuN0PX[USMONSwq\0ё^\QpUSMOv[hQuN{tNXTvNMQ ^S_JTw;N{v g[hQuNvcw{tL#v0 00,{NASVag uN~%USMOv;N#NT[hQuN{tNXT_{wQYN,gUSMO@bNNvuN~%;mRv^v[hQuNwƋT{tR0 00qSiirTvuN0~%0PX[USMONSwq\0ё^\Qp0^Q{e]0SЏUSMOv;N#NT[hQuN{tNXT ^S_1u;N{v g[hQuNvcw{tL#v[vQ[hQuNwƋT{tR8hTyOO&ie=utf-8&src=se_lighten_f"NRDnT>yOO0VRb[hQuNvcw{tO TVRb gsQ6R[0 00,{NASNag uN~%USMO^S_[NNNXTۏL[hQuNYeTW ONNNXTwQY_v[hQuNwƋ q` gsQv[hQuNĉz6R^T[hQd\Oĉ z cc,g\MOv[hQd\Ob N㉋NEe^%`Ytce w`ꁫ(W[hQuNebvCg)RTINR0 00*g~[hQuNYeTWTmcRRv ^S_\>mcRR~eQ,gUSMONNNXT~N{t [>mcRRۏL\MO[hQd\Oĉ zT[hQd\ObvYeTW0 00RR>mcUSMO^S_[>mcRRۏL_v[hQuNYeTW0 00uN~%USMOc6e-NI{LNf[!h0ؚI{f[!hf[u[`Nv ^S_[[`Nf[uۏLv^v[hQuNYeTW cO_vHYPERLINK "http://www.lawtime.cn/info/laodong/laodongfanghuyongpin/"RR2b(uT0 00f[!h^S_OSRuN~%USMO[[`Nf[uۏL[hQuNYeTW0 00uN~%USMO^S_^z[hQuNYeTWchHh Y[U_[hQuNYeTWve0Q[0SRNXTNS8h~gI{`Q0 00,{NASmQag uN~%USMOǑ(ue]z0eb/g0ePgebO(ueY _{N0ccvQ[hQb/gyr'` ǑS gHev[hQ2bce v^[NNNXTۏLN蕄v[hQuNYeTW0 00,{NASNag uN~%USMOvyry\ONNXT_{ cgqV[ gsQĉ[~N蕄v[hQ\ONW S_v^Dfv[hQf:yh_0 00,{ NAS Nag [hQYv06R 0[ň0O(u0hKm0~O09e Tb^ ^S_&{TV[hQbLNhQ0 00uN~%USMO_{[[hQYۏL~8^'`~b0O{Q v^[ghKm Ock8^Џl0 00~b0O{Q0hKm^S_\O}YU_ v^1u gsQNXT~{W[0 00,{ NASVag uN~%USMOO(uvqSiirTv[hV0Џ]wQ NSmSN[hQ0qSi'`'Yvwm mHYPERLINK "http://www.so.com/s?q=wl_Ǒ&ie=utf-8&src=se_lighten_f"wl_ǑyryYTwq\N NyryY _{ cgqV[ gsQĉ[ 1uNNuNUSMOuN v^~wQ gNND(vhKm0h:gghKm0hTkĉ[NYvqSSuN[hQv]z0YNNmpl0uN~%USMO N_O(u^S_mplvqSSuN[hQv]z0Y0 00,{ NASmQag uN0~%0Џ0PX[0O(uqSiirTbYn^_qSiirTv 1u gsQ;N{蕝Ogq gsQl_0lĉvĉ[TV[hQbLNhQ[ybv^[evcw{t0 00uN~%USMOuN0~%0Џ0PX[0O(uqSiirTbYn^_qSiirT _{gbL gsQl_0lĉTV[hQbLNhQ ^zN蕄v[hQ{t6R^ ǑSS`v[hQce cS gsQ;N{蕝Ol[evvcw{t0 00,{ NASNag uN~%USMO[͑'YqSin^S_{v^ch ۏL[ghKm0ċ0O0vc v^6R[^%`Hh JTwNNNXTTvsQNXT(W'}%``Q N^S_ǑSv^%`ce0 00uN~%USMO^S_ cgqV[ gsQĉ[\,gUSMO͑'YqSinS gsQ[hQce0^%`ceb gsQ0WeNl?e^[hQuNvcw{t蕌T gsQYHh0 00,{ NASkQag uN~%USMO^S_^zePhQuN[hQNEe`cglt6R^ ǑSb/g0{tce SeSsv^mdNEe`0 00NEe`cglt`Q^S_Y[U_ v^TNNNXTb0 00S~N N0WeT~Nl?e^ g[hQuNvcw{tL#v蕔^S_^zePhQ͑'YNEe`ltcwR6R^ cwOuN~%USMOmd͑'YNEe`0 00,{ NAS]Nag uN0~%0PX[0O(uqSiirTvf0FU^0N^ N_NXT][ (W TN^^Q{irQ v^^S_NXT][ Oc[hQݍy0 00uN~%:W@bTXT][ ^S_ g&{T'}%`uceBl0h_f>f0OcEuvQS0 00ybk0\5XuN~%:W@bbXT][ vQS0 00,{VASag uN~%USMOۏLr4x0 TňNSVRb[hQuNvcw{tO TVRb gsQĉ[vvQNqSi\ON ^S_[cN蕺NXTۏLs:W[hQ{t nxOd\Oĉ zvu[T[hQcev=[0 00,{VASNag uN~%USMO^S_YeTcwONNNXT%Nkĉ[T,gUSMO gsQ#NbJT gsQ#N NSeYtv [hQuN{tNXTSNT;N{v g[hQuNvcw{tL#v蕥bJT c0RbJTv蕔^S_OlSeYt0 00,{VASVag uN~%USMO^S_[c(uNMYRR2b(uT0ۏL[hQuNWv~90 00,{VASNag $N*NN NuN~%USMO(W TN\ON:SWQۏLuN~%;mR SqSS[euN[hQv ^S_~{[hQuN{tOS fnxTꁄv[hQuN{tL#T^S_ǑSv[hQce v^c[NL[hQuN{tNXTۏL[hQhgNOS0 00,{VASmQag uN~%USMO N_\uN~%yv0:W@b0YSSbQy~ NwQY[hQuNagNbv^D(vUSMOb*NN0 00uN~%yv0:W@bSSbQy~vQNUSMOv uN~%USMO^S_NbSUSMO0byUSMO~{N蕄v[hQuN{tOS b(WbST T0yAT T-N~[Tꁄv[hQuN{tL#uN~%USMO[bSUSMO0byUSMOv[hQuN]\O~NOS0{t [gۏL[hQhg Ss[hQv ^S_SecwOte9e0 00,{VASNag uN~%USMOSuuN[hQNEee USMOv;N#N^S_zsS~~bQe v^ N_(WNEegYtgdyL[0 00HYPERLINK "http://www.so.com/s?q=,{VASkQag&ie=utf-8&src=se_lighten_f",{VASkQag uN~%USMO_{OlSR]$OOi :NNNNXT4~Oi90 ,{ Nz NNNXTv[hQuNCg)RINR 00,{VAS]Nag uN~%USMONNNNXTzvHYPERLINK "http://www.so.com/s?q=RRT T&ie=utf-8&src=se_lighten_f"RRT T ^S_}f gsQONNNXTRR[hQ02bkLNqS[vNy NSOl:NNNNXTRt]$OOivNy0 00uN~%USMO N_NNUOb__NNNNXTzOS MQdbQ{vQ[NNNXTVuN[hQNEe$ONOl^bbv#N0 00,{NASag uN~%USMOvNNNXT gCgNvQ\ON:W@bT]\O\MOX[(WvqSiV }02ceSNEe^%`ce gCg[,gUSMOv[hQuN]\OcQ^0 00,{NASNag NNNXT gCg[,gUSMO[hQuN]\O-NX[(WvcQybċ0h>N0cJT gCgb~HYPERLINK "http://www.so.com/s?q=ݏzc%c&ie=utf-8&src=se_lighten_f"ݏzc%cT:_NQi\ON0 00uN~%USMO N_VNNNXT[,gUSMO[hQuN]\OcQybċ0h>N0cJTbb~ݏzc%c0:_NQi\ON MNOvQ]D0y)RI{_GbdNvQzvRRT T0 00,{NASNag NNNXTSsvcqSSN[hQv'}%``Qe gCg\Pbk\ONb(WǑSSv^%`ceTdy\ON:W@b0 00uN~%USMO N_VNNNXT(WMR>k'}%``Q N\Pbk\ONbǑS'}%`dyce MNOvQ]D0y)RI{_GbdNvQzvRRT T0 00,{NAS Nag VuN[hQNEeS0R_c[vNNNXT dOlN g]$OOiY Ogq gsQlNl_\ g_TPvCg)Rv gCgT,gUSMOcQTPBl0 00,{NASVag NNNXT(W\ONǏ z-N ^S_%NmcRRv >mcRRN g,glĉ[vNNNXTvCg)R v^^S_e\L,glĉ[vNNNXTvINR0 00,{NAS]Nag S~N N0WeT~Nl?e^^S_9hnc,gL?e:SWQv[hQuNrQ ~~ gsQ cgqL#R] [,gL?e:SWQ[fSu͑'YuN[hQNEevuN~%USMOۏL%NNbT^S_zsSNNS v^OlNNYt0 00[]~OlS_ybQvUSMO #L?e[ybvSsvQ NQwQY[hQuNagNv ^S_dSybQ0 00,{mQASNag [hQuNvcw{t蕌TvQN g[hQuNvcw{tL#v蕝Ol_U\[hQuNL?egbl]\O [uN~%USMOgbL gsQ[hQuNvl_0lĉTV[hQbLNhQv`QۏLvcwhg LON NLCg 00N ۏeQuN~%USMOۏLhg gsQDe T gsQUSMOTNXTN`Q 00N [hg-NSsv[hQuNݏlL:N S_:WNN~ckbBlPg9eckl^S_~NL?eYZvL:N Ogq,glTvQN gsQl_0L?elĉvĉ[\OQL?eYZQ[ 00 N [hg-NSsvNEe` ^S_#NzsScd͑'YNEe`cdMRbcdǏ z-NelO[hQv ^S_#NNqSi:SWQdQ\ONNXT #Nfe\PN\PNb\PbkO(uvsQe0Y͑'YNEe`cdT ~[g Ta eSb` YuN~%TO(u 00V [ g9hnc:N N&{TO[hQuNvV[hQbLNhQve0Y0hVPgNSݏluN0PX[0O(u0~%0ЏvqSiirTNNg\bcbb [ݏluN0PX[0O(u0~%qSiirTv\ON:W@bNNg\ v^Ol\OQYtQ[0 00vcwhg N_q_ThgUSMOvck8^uN~%;mR0 00,{mQASNag g[hQuNvcw{tL#v[mS[hQuNvNyۏL[g06e N_6eS9(u N_BlcS[g06evUSMO-pNvQc[TLrbc[uN0.UUSMOv[hQY0hVPgbvQNNT0 00,{mQAS Nag uN~%USMO[ g[hQuNvcw{tL#v蕄vvcwhgNXTN N~y[hQuNvcwhgNXT Ole\LvcwhgL# ^S_NNMT N_b~0; c0 00,{mQASVag [hQuNvcwhgNXT^S__NL[ ZWcSR ylQgbl0 00[hQuNvcwhgNXTgbLvcwhgNRe _{Q:y gHevvcwgblNShgUSMOvb/gy[TNRy[ ^S_:NvQO[0 00,{mQASNag [hQuNvcwhgNXT^S_\hgve00Wp0Q[0SsvSvQYt`Q \OQfNbU_ v^1uhgNXTThgUSMOv#N~{W[hgUSMOv#Nb~~{W[v hgNXT^S_\`QU_(WHh v^T g[hQuNvcw{tL#v蕥bJT0 00,{mQASmQag g[hQuNvcw{tL#v蕝Ol[X[(W͑'YNEe`vuN~%USMO\OQ\PN\PN0\Pbke]0\PbkO(uvsQebYvQ[ uN~%USMO^S_OlgbL SemdNEe`0 00uN~%USMOb NgbL gSuuN[hQNEevs[qSiv (WO[hQvMRc N ~,g;N#NybQ g[hQuNvcw{tL#vSNǑSw gsQUSMO\PbkO5u0\PbkO^l(urpirTI{ce :_6RuN~%USMOe\LQ[0 00w^S_Ǒ(ufNbb__ gsQUSMO^S_NNMT0 00 g[hQuNvcw{tL#v蕝OgqMR>kĉ[ǑS\PbkO5uce d gqSSuN[hQv'}%``b_Y ^S_cMRNASV\ewuN~%USMO0 00uN~%USMOOle\LL?eQ[0ǑSv^cemdNEe`v g[hQuNvcw{tL#v蕔^S_SedMR>kĉ[vce0 00,{mQASNag g[hQuNvcw{tL#v(Wvcwhg-N ^S_NvMT [LTThgnxR+RۏLhgv ^S_N`Q SsX[(Wv[hQ^S_1uvQN gsQۏLYtv ^S_SeyvQN gsQv^b_bU_Yg cSyv蕔^S_SeۏLYt0 00,{mQASkQag v[:gsQOgqL?ev[lvĉ[ [ g[hQuNvcw{tL#vSvQ]\ONXTe\L[hQuNvcw{tL#[ev[0 00,{mQAS]Nag bb[hQċN00hKm0hv:gg^S_wQYV[ĉ[vD(agN v^[vQ\OQv[hQċN00hKm0hv~g#0 00,{NASag g[hQuNvcw{tL#v蕔^S_^z>Nb6R^ lQ_>Nb5u݋0O{b5uP[N0W@W St gsQ[hQuNv>NbStv>NbNy~g8h[T ^S_b_bfNbPge=[HYPERLINK "http://www.so.com/s?q=te9ece&ie=utf-8&src=se_lighten_f"te9ecev b~ gsQ#N~{W[v^cwO=[0 00,{NASNag NUOUSMOb*NN[NEe`b[hQuNݏlL:N GW gCgT g[hQuNvcw{tL#v蕥bJTb>Nb0 00,{NASNag E\lYXTO0QglYXTOSsvQ@b(W:SWQvuN~%USMOX[(WNEe`b[hQuNݏlL:Ne ^S_THYPERLINK "http://www.so.com/s?q=S_0WNl?e^&ie=utf-8&src=se_lighten_f"S_0WNl?e^b gsQ蕥bJT0 00,{NAS Nag S~N NT~Nl?e^SvQ gsQ[bJT͑'YNEe`b>Nb[hQuNݏlL:Nv gRNXT ~NVYR0 00wQSOVYRRl1uVRb[hQuNvcw{tO TVRb"?e6R[0 ,{NASVag g[hQuNvcw{tL#v蕔^S_^z[hQuNݏlL:NOo`^ Y[U_uN~%USMOv[hQuNݏlL:NOo`[ݏlL:N`%N͑vuN~%USMO ^S_T>yOlQJT v^bLN;N{0bD;N{0VWDn;N{08Rvcw{t:ggNS gsQё:gg0 00,{NASNag V[R:_uN[hQNEe^%`R^ (W͑pLN0W^z^%`QecW0WT^%`Qec O RuN~%USMOTvQN>yORϑ^z^%`Qec O MYv^v^%`QecňYTirD cؚ^%`QecvNNS4ls^0 00VRb[hQuNvcw{t^zhQV~NvuN[hQNEe^%`QecOo`|~ VRb gsQ^zePhQvsQLN0WvuN[hQNEe^%`QecOo`|~0 ,{NASmQag e0QHr0^d05uq_05uƉI{USMO gۏL[hQuNlQv[ OYevINR g[ݏS[hQuNl_0lĉvL:NۏLvcwvCg)R0 0,{Nz uN[hQNEev^%`QecNgYt ,{NASNag 0uN~%USMO^S_6R[,gUSMOuN[hQNEe^%`QecHh N@b(W0WS~N N0WeNl?e^~~6R[vuN[hQNEe^%`QecHhvTc v^[g~~o~0 00,{NASkQag qSiirTvuN0~%0PX[USMONSwq\0ё^\Qp0HYPERLINK "http://www.so.com/s?q=W^hSNЏ%&ie=utf-8&src=se_lighten_f"W^hSNЏ%0^Q{e]USMO^S_^z^%`Qec~~uN~%ĉ!j\v SN N^z^%`Qec~~ FO^S_c[|QLv^%`QecNXT0 00qSiirTvuN0~%0PX[0ЏUSMONSwq\0ё^\Qp0W^hSNЏ%0^Q{e]USMO^S_MY_v^%`QechVPg0YTirD v^ۏL~8^'`~b0O{Q Ock8^Џl0 00,{NAS]Nag S~N N0WeT~Nl?e^^S_~~ gsQ6R[,gL?e:SWQuN[hQNEe^%`QecHh ^z^%`QecSO|0 00,{kQASag uN~%USMOSuuN[hQNEeT NEes:W gsQNXT^S_zsSbJT,gUSMO#N0 00USMO#Nc0RNEebJTT ^S_ŏǑS gHece ~~bQe 2bkNEeib'Y Q\NXT$ONT"N_c1Y v^ cgqV[ gsQĉ[zsSY[bJTS_0W g[hQuNvcw{tL#v N_w Nb0bbߏb N_Eea4xOWNEes:W0kmp gsQnc0 00,{kQASNag gsQ0WeNl?e^T g[hQuNvcw{tL#v蕄v#Nc0RHYPERLINK "http://www.so.com/s?q=uN[hQNEebJT&ie=utf-8&src=se_lighten_f"uN[hQNEebJTT ^S_ cgquN[hQNEe^%`QecHhvBlzsSv0RNEes:W ~~NEebQe0 00SNNEebQev蕌TUSMO^S_ gN~Nc%c R:_OS TTR ǑS gHev^%`Qecce v^9hncNEeQecvǑSfb0uceI{ce 2bkNEeib'YT!ku~p[vSu Q\NXT$ONT"N_c1Y0 00NEebQeǏ z-N^S_ǑS_ce MQbQ\[sX bvqS[0 00,{kQASNag NEegYt^S_ cgqyf[%N(0OlOĉ0[NBl/f0l͑[HevSR Se0Qnx0WgnNEeSV gfNEe'`(T#N ;`~NEeYe cQHYPERLINK "http://www.so.com/s?q=te9ece&ie=utf-8&src=se_lighten_f"te9ece v^[NEe#NcQYta0 00NEegbJT^S_OlSeT>yOlQ^0 00NEegTYtvwQSORl1uVRb6R[0 00NEeSuUSMO^S_SehQb=[te9ece g[hQuNvcw{tL#v蕔^S_R:_vcwhg0 00,{kQAS Nag g[hQuNvcw{tL#v蕥c0RNEebJTT ^S_zsS cgqV[ gsQĉ[ NbNEe`Q0 00 g[hQuNvcw{tL#v蕌T gsQ0WeNl?e^[NEe`Q N_w Nb0bbߏb0 00,{kQASVag uN~%USMOSuuN[hQNEe ~gnx[:N#NNEev dN^S_gfNEeUSMOv#Nv^OlNNvzY ؏^S_gf[[hQuNv gsQNy g[gybQTvcwL#vL?e蕄v#N [ g1YL0nLL:Nv Ogq,gl,{kQASkQagvĉ[vzl_#N0 00,{kQASNag NUOUSMOT*NN N_; cTr^m[NEevOlgYt0 00,{kQASmQag S~N N0WeT~Nl?e^[hQuNvcw{t蕔^S_[g~Rg,gL?e:SWQSuuN[hQNEev`Q v^[gT>yOlQ^0 ,{mQz l_#N 00,{kQASNag g[hQuNvcw{tL#v蕄v]\ONXT g NRL:NKNNv ~NM~bdLvYRgbrjv OgqRl gsQĉ[vzRN#N 00N [ N&{Tl[[hQuNagNvmS[hQuNvNyNNybQb6eǏv 00N Ss*gOlS_ybQ06evUSMOdNN gsQ;mRbc0R>NbT NNSb NOlNNYtv 00 N []~OlS_ybQvUSMO Ne\Lvcw{tL# SsvQ NQwQY[hQuNagN NdSybQbSs[hQuNݏlL:N NNgYv0 00V (Wvcwhg-NSs͑'YNEe` NOlSeYtv0 00 g[hQuNvcw{tL#v蕄v]\ONXT gMR>kĉ[NYvn(uLCg0s_L[0_y _L:Nv Ol~NYRgbrjv OgqRl gsQĉ[vzRN#N0 00,{kQASkQag g[hQuNvcw{tL#v Bl[g06evUSMO-pNvQc[v[hQY0hVPgbvQNNTv (W[[hQuNNyv[g06e-N6eS9(uv 1uvQ N~:gsQbv[:gsQ#N9eck #N؏6eSv9(uHYPERLINK "http://www.so.com/s?q=`%N͑&ie=utf-8&src=se_lighten_f"`%N͑v [vc#v;N{NXTTvQNvc#NNXTOl~NYR0 00,{kQAS]Nag bb[hQċN00hKm0h]\Ov:gg QwQZGPfv l6eݏl@b_ݏl@b_(WASNCQN Nv v^Yݏl@b_N PN NN PN NvZ>kl gݏl@b_bݏl@b_ NASNCQv USYbv^YASNCQN NNASNCQN NvZ>kQvc#v;N{NXTTvQNvc#NNXTYNNCQN NNNCQN NvZ>k~NN b_c[v NuN~%USMObbޏ&^TP#Ngbrjv OgqRl gsQĉ[vzRN#N0 00[ gMR>kݏlL:Nv:gg TvQv^D(0 00,{]NASag uN~%USMOvQV{:gg0;N#Nb*NN~%vbDN NOgq,glĉ[O[hQuN@b_vDёbeQ OuN~%USMO NwQY[hQuNagNv #NPg9eck cO_vDё>g*g9eckv #NuN~%USMO\PN\PNte0 00 gMR>kݏlL:N [SuuN[hQNEev [uN~%USMOv;N#N~NdLYR [*NN~%vbDNYNNCQN NNASNCQN NvZ>kgbrjv OgqRl gsQĉ[vzRN#N0 00,{]NASNag uN~%USMOv;N#N*ge\L,glĉ[v[hQuN{tL#v #NPg9eck>g*g9eckv YNNCQN NNNCQN NvZ>k #NuN~%USMO\PN\PNte0 00uN~%USMOv;N#N gMR>kݏlL:N [SuuN[hQNEev ~NdLYRgbrjv OgqRl gsQĉ[vzRN#N0 00uN~%USMOv;N#NOgqMR>kĉ[SRNYZbdLYRv RZgbL[kbSYRKNew Nt^Q N_bNNUOuN~%USMOv;N#N[͑'Y0yr+R͑'YuN[hQNEe g#Nv ~ N_bN,gLNuN~%USMOv;N#N0 00,{]NASNag uN~%USMOv;N#N*ge\L,glĉ[v[hQuN{tL# [SuuN[hQNEev 1u[hQuNvcw{t蕝Ogq NRĉ[YNZ>k 00N SuN,NEev Y NNt^t^6eeQ~vRKN NASvZ>k 00N Su'YNEev Y NNt^t^6eeQ~vRKNVASvZ>k 00 N Su͑'YNEev Y NNt^t^6eeQ~vRKNmQASvZ>k 00V Suyr+R͑'YNEev Y NNt^t^6eeQ~vRKNkQASvZ>k0 00,{]NAS Nag uN~%USMOv[hQuN{tNXT*ge\L,glĉ[v[hQuN{tL#v #NPg9eckuuN[hQNEev f\PbdvQN[hQuN gsQvDk>g*g9eckv #N\PN\PNte v^YNNCQN NASNCQN NvZ>k [vQvc#v;N{NXTTvQNvc#NNXTYNNCQN NNNCQN NvZ>k 00N *g cgqĉ[n[hQuN{t:ggbMY[hQuN{tNXTv 00N qSiirTvuN0~%0PX[USMONSwq\0ё^\Qp0^Q{e]0SЏUSMOv;N#NT[hQuN{tNXT*g cgqĉ[~8hTmcRR0[`Nf[uۏL[hQuNYeTW b*g cgqĉ[Y[JTw gsQv[hQuNNyv 00V *gY[U_[hQuNYeTW`Qv 00N *g\NEe`cglt`QY[U_b*gTNNNXTbv 00mQ *g cgqĉ[6R[HYPERLINK "http://www.so.com/s?q=uN[hQNEe^%`Qec&ie=utf-8&src=se_lighten_f"uN[hQNEe^%`QecHhb*g[g~~o~v 00N yry\ONNXT*g cgqĉ[~N蕄v[hQ\ONWv^S_v^Dg*g9eckv YNASNCQN NN~vNCQN NvZ>k [vQvc#v;N{NXTTvQNvc#NNXTYNNCQN NNNCQN NvZ>kgbrjv OgqRl gsQĉ[vzRN#N 00N *g cgqĉ[[wq\0ё^\Qp^yvb(uNuN0PX[0ňxSqSiirTv^yvۏL[hQċNv 00N wq\0ё^\Qp^yvb(uNuN0PX[0ňxSqSiirTv^yvl g[hQeb[hQe*g cgqĉ[b~ gsQ蕡[g Tav 00 N wq\0ё^\Qp^yvb(uNuN0PX[0ňxSqSiirTv^yvve]USMO*g cgqybQv[hQee]v 00V wq\0ё^\Qp^yvb(uNuN0PX[qSiirTv^yvz]beQuNbO(uMR [hQe*g~6eTk>g*g9eckv YNNCQN NNASNCQN NvZ>k [vQvc#v;N{NXTTvQNvc#NNXTYNNCQN NNNCQN NvZ>kHYPERLINK "http://www.so.com/s?q=`%N͑&ie=utf-8&src=se_lighten_f"`%N͑v #N\PN\PNtegbrjv OgqRl gsQĉ[vzRN#N 00N *g(W g'YqSiV }vuN~%:W@bT gsQe0Y Nnf>fv[hQf:yh_v 00N [hQYv[ň0O(u0hKm09e Tb^ N&{TV[hQbLNhQv 00 N *g[[hQYۏL~8^'`~b0O{QT[ghKmv 00V *g:NNNNXTcO&{TV[hQbLNhQvRR2b(uTv 00N qSiirTv[hV0Џ]wQ NSmSN[hQ0qSi'`'Yvwm mHYPERLINK "http://www.so.com/s?q=wl_Ǒ&ie=utf-8&src=se_lighten_f"wl_ǑyryYTwq\N NyryY*g~wQ gNND(v:gghKm0hTk>g*g9eckv #N\PN\PNte v^YASNCQN NNASNCQN NvZ>k [vQvc#v;N{NXTTvQNvc#NNXTYNNCQN NNNCQN NvZ>kgbrjv OgqRl gsQĉ[vzRN#N 00N uN0~%0Џ0PX[0O(uqSiirTbYn^_qSiirT *g^zN蕉[hQ{t6R^0*gǑSS`v[hQcev 00N [͑'YqSin*g{v^ch b*gۏLċ0O0vc b*g6R[^%`Hhv 00 N ۏLr4x0 TňNSVRb[hQuNvcw{tO TVRb gsQĉ[vvQNqSi\ON *g[cN蕺NXTۏLs:W[hQ{tv 00V *g^zNEe`cglt6R^v0 00,{]NAS]Nag uN~%USMO*gǑScemdNEe`v #NzsSmdbPgmduN~%USMOb NgbLv #N\PN\PNte v^YASNCQN NNASNCQN NvZ>k [vQvc#v;N{NXTTvQNvc#NNXTYNNCQN NNNCQN NvZ>k0 00,{N~vag uN~%USMO\uN~%yv0:W@b0YSSbQy~ NwQY[hQuNagNbv^D(vUSMOb*NNv #NPg9eck l6eݏl@b_ݏl@b_ASNCQN Nv v^Yݏl@b_N PN NN PN NvZ>kl gݏl@b_bݏl@b_ NASNCQv USYbv^YASNCQN NNASNCQN NvZ>kQvc#v;N{NXTTvQNvc#NNXTYNNCQN NNNCQN NvZ>kuuN[hQNEe~NN b_c[v NbSe0byebbޏ&^TP#N0 00uN~%USMO*gNbSUSMO0byUSMO~{N蕄v[hQuN{tOSb*g(WbST T0yAT T-NfnxTꁄv[hQuN{tL# b*g[bSUSMO0byUSMOv[hQuN~NOS0{tv #NPg9eck SNYNNCQN NvZ>k [vQvc#v;N{NXTTvQNvc#NNXTSNYNNCQN NvZ>k>g*g9eckv #N\PN\PNte0 00,{N~vNag $N*NN NuN~%USMO(W TN\ON:SWQۏLSqSS[e[hQuNvuN~%;mR *g~{[hQuN{tOSb*gc[NL[hQuN{tNXTۏL[hQhgNOSv #NPg9eck SNYNNCQN NvZ>k [vQvc#v;N{NXTTvQNvc#NNXTSNYNNCQN NvZ>k>g*g9eckv #N\PN\PNte0 00,{N~vNag uN~%USMO g NRL:NKNNv #NPg9eck SNYNNCQN NvZ>k [vQvc#v;N{NXTTvQNvc#NNXTSNYNNCQN NvZ>k>g*g9eckv #N\PN\PNtegbrjv OgqRl gsQĉ[vzRN#N 00N uN0~%0PX[0O(uqSiirTvf0FU^0N^NXT][ (W TN^^Q{Q bNXT][ vݍy N&{T[hQBlv 00N uN~%:W@bTXT][ *g g&{T'}%`uce0h_f>f0OcEuvQS b0\5XuN~%:W@bbXT][ QSv0 00,{N~v Nag uN~%USMONNNNXTzOS MQdbQ{vQ[NNNXTVuN[hQNEe$ONOl^bbv#Nv OSeHe[uN~%USMOv;N#N0*NN~%vbDNYNNCQN NASNCQN NvZ>k0 00,{N~vVag uN~%USMOvNNNXT N gN{t ݏS[hQuNĉz6R^bd\Oĉ zv 1uuN~%USMO~NybċYe Ogq gsQĉz6R^~NYRgbrjv OgqRl gsQĉ[vzRN#N0 00,{N~vNag ݏS,glĉ[ uN~%USMOb~0;x g[hQuNvcw{tL#v蕝Ol[evcwhgv #N9eckb N9eckv YNNCQN NNASNCQN NvZ>kQvc#v;N{NXTTvQNvc#NNXTYNNCQN NNNCQN NvZ>kgbrjv OgqRl gsQĉ[vzRN#N0 ,{N~vmQag uN~%USMOv;N#N(W,gUSMOSuuN[hQNEee NzsS~~bQeb(WNEegYtgdyL[b?Sv ~NM~0dLvYR v^1u[hQuNvcw{tY NNt^t^6eeQ~vRKNmQAS~vRKNN~vvZ>k[?SvYASNeN NbYugbrjv OgqRl gsQĉ[vzRN#N0 00uN~%USMOv;N#N[uN[hQNEew Nb0bbߏbv OgqMR>kĉ[YZ0 00,{N~vNag gsQ0WeNl?e^0 g[hQuNvcw{tL#v [uN[hQNEew Nb0bbߏbv [vc#v;N{NXTTvQNvc#NNXTOl~NYRgbrjv OgqRl gsQĉ[vzRN#N0 00,{N~vkQag uN~%USMO NwQY,glTvQN gsQl_0L?elĉTV[hQbLNhQĉ[v[hQuNagN ~\PN\PNteN NwQY[hQuNagNv NNsQ gsQ蕔^S_Ol TvQ gsQgq0 00,{N~v]Nag SuuN[hQNEe [ g#NvuN~%USMOdBlvQOlbbv^vTPI{#NY 1u[hQuNvcw{t蕝Ogq NRĉ[YNZ>k 00N SuN,NEev YNASNCQN NNASNCQN NvZ>k 00N Su'YNEev YNASNCQN NN~vNCQN NvZ>k 00 N Su͑'YNEev YN~vNCQN NN~vNCQN NvZ>k 00V SuHYPERLINK "http://www.so.com/s?q=yr+R͑'YNEe&ie=utf-8&src=se_lighten_f"yr+R͑'YNEev YN~vNCQN NNCSNCQN NvZ>k`yr+R%N͑v YNCSNCQN NNCSNCQN NvZ>k0 00,{N~vNASag ,glĉ[vHYPERLINK "http://www.so.com/s?q=L?eYZ&ie=utf-8&src=se_lighten_f"L?eYZ 1u[hQuNvcw{t蕌TvQN g[hQuNvcw{tL#v cgqL#R]Q[0 00NNsQ필vL?eYZ1u g[hQuNvcw{tL#v蕥bS~N NNl?e^ cgqVRbĉ[vCgPQ[~NbYuvL?eYZ1ulQ[:gsQOgql[{tYZlvĉ[Q[0 00,{N~vNASNag uN~%USMOSuuN[hQNEe bNXT$ON0NN"N_c1Yv ^S_OlbbTP#Nb NbbbvQ#N?Sv 1uNllbOl:_6RgbL0 00uN[hQNEev#NN*gOlbbTP#N ~NllbOlǑSgbLceT N N[S[N~NTPv ^S_~~e\LTPINRS[NSs#NN gvQN"Nv SNeBlNllbgbL0 00,{N~vNASNag ,glĉ[vuN[hQN,NEe0'YNEe0͑'YNEe0yr+R͑'YNEevRRhQ1uVRbĉ[0 00VRb[hQuNvcw{t蕌TvQN g[hQuNvcw{tL#v蕔^S_9hncTꁄvL#R] 6R[vsQLN0W͑'YNEe`v$R[hQ0 00 ,{Nz DR 00,{N~vNAS Nag ,gl NR(u틄v+TIN 00qSiirT /fcfqfrirT0qSiSf[T0>e\'`irTI{YqSSN[hQT"N[hQvirT0 00͑'YqSin /fcg0Wb4Ne0WuN0,dЏ0O(ubPX[qSiirT NqSiirTvpeϑI{NbǏ4NLuϑvUSCQSb:W@bTe 0 00,{N~vNASVag ,gl2014t^12g1eweL0  PAGE \* MERGEFORMAT - 2 - &(*ܸnJ&FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJ OJPJQJo(aJ 56hfHq nHtHJB*`JphCJ OJQJo(aJ 56hfHq mH sH nHtHFB*`JphCJ OJPJQJo(aJ 56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHEB*`JphCJ,OJPJQJo(^JaJ,56hfHq \*6bhjسc<IB*`JphCJOJQJo(^JaJ56hfHq nHtH\MB*`JphCJOJPJQJo(^JaJ56hfHq nHtH\MB*`JphCJOJPJQJo(^JaJ56hfHq nHtH\QB*`JphCJOJQJo(^JaJ56hfHq mH sH nHtH\IB*`JphCJOJQJo(^JaJ56hfHq nHtH\MB*`JphCJOJPJQJo(^JaJ56hfHq nHtH\֯c:MB*`JphCJOJPJQJo(^JaJ56hfHq nHtH\QB*`JphCJOJQJo(^JaJ56hfHq mH sH nHtH\IB*`JphCJOJQJo(^JaJ56hfHq nHtH\MB*`JphCJOJPJQJo(^JaJ56hfHq nHtH\MB*`JphCJOJPJQJo(^JaJ56hfHq nHtH\QB*`JphCJOJQJo(^JaJ56hfHq mH sH nHtH\ " ( * R b سc<IB*`JphCJOJQJo(^JaJ56hfHq nHtH\MB*`JphCJOJPJQJo(^JaJ56hfHq nHtH\MB*`JphCJOJPJQJo(^JaJ56hfHq nHtH\QB*`JphCJOJQJo(^JaJ56hfHq mH sH nHtH\IB*`JphCJOJQJo(^JaJ56hfHq nHtH\MB*`JphCJOJPJQJo(^JaJ56hfHq nHtH\b h j z ֯c:MB*`JphCJOJPJQJo(^JaJ56hfHq nHtH\QB*`JphCJOJQJo(^JaJ56hfHq mH sH nHtH\IB*`JphCJOJQJo(^JaJ56hfHq nHtH\MB*`JphCJOJPJQJo(^JaJ56hfHq nHtH\MB*`JphCJOJPJQJo(^JaJ56hfHq nHtH\QB*`JphCJOJQJo(^JaJ56hfHq mH sH nHtH\ دc:IB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\QB*`JphCJOJQJo(^JaJ56hfHq mH sH nHtH\IB*`JphCJOJQJo(^JaJ56hfHq nHtH\MB*`JphCJOJPJQJo(^JaJ56hfHq nHtH\QB*`JphCJOJQJo(^JaJ56hfHq mH sH nHtH\MB*`JphCJOJPJQJo(^JaJ56hfHq nHtH\ v ۷oJ&FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHv x | D ۷nG"IB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hfHq nHtHLB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hfHq nHtHUFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHD F N P ` b سhAIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hfHq nHtHLB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hfHq nHtHUFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHLB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hfHq nHtHUIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hfHq nHtHLUB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hfHq nHtH H J N سhD FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHLB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hfHq nHtHUIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hfHq nHtHLUB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hfHq nHtHN T  ڶnI%FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\ Zسg@FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHLB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hfHq nHtHUIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hfHq nHtHLUB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hfHq nHtHLB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hfHq nHtHUZ\`f۷nJ&FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH .0ڶmI%FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\0۷oK&IB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHPRxz۷oK$LB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hfHq nHtHUFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFHXZ\ڳg@IB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hfHq nHtHLB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hfHq nHtHULB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hfHq nHtHUIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hfHq nHtHLUB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hfHq nHtHJLPسhD FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHLB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hfHq nHtHUIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hfHq nHtHLUB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hfHq nHtHPٵjF"FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\JB*`JphCJOJQJo(aJ56hfHq mH sH nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHJB*`JphCJOJPJQJo(^JaJ56hfHq nHtH8:>D۷oK&IB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHD\^۷lG LUB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hfHq nHtHLB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hfHq nHtHUFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH^bdڳkG"IB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHLB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hfHq nHtHUIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hfHq nHtHZ\hj۴hCLB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hfHq nHtHUIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hfHq nHtHLUB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hfHq nHtHLB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hfHq nHtHUFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHj$&۷nJ&FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH&*2۶nJ#LB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hfHq nHtHUFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHlnrtڳgCFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHLB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hfHq nHtHUIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hfHq nHtHLUB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hfHq nHtH۶kFLUB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hfHq nHtHLB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hfHq nHtHUFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHڳkG"IB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHLB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hfHq nHtHUIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hfHq nHtH`bd۷nJ&FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHd۷nJ&FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH(bd۶nJ&FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH02۷oK'FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH2jl۷oK'FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH۶nJ%IB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHprvx۴hCLB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hfHq nHtHUIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hfHq nHtHLUB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hfHq nHtHLB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hfHq nHtHUFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHx $ & ۷oK$LB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hfHq nHtHUFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH& ڳgCFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHLB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hfHq nHtHUIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hfHq nHtHLUB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hfHq nHtH J!L!P!Z!""۷nJ&FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH"""""0#2#۶nJ&FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH2#######۷oK'FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH#>$@$T$V$$$$۷uX:8B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtH;UB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtH8B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtH;B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtHUFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH$$%%(%*%%%Ὑ{]@";UB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtH8B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtH;B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtHU:B*`JphCJOJQJo(aJ56hfHq FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH;B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtHU%%%%%%%"&Ħb=FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\JB*`JphCJOJQJo(aJ56hfHq mH sH nHtH:B*`JphCJOJQJo(aJ56hfHq :B*`JphCJOJQJo(aJ56hfHq ;B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtHU8B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtH"&$&&&&&.'۷oH#IB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hfHq nHtHLB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hfHq nHtHUFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH.'0'4'6'T'V''سhAIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hfHq nHtHLB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hfHq nHtHUFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHLB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hfHq nHtHUIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hfHq nHtHLUB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hfHq nHtH''''''Z(سhD FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHLB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hfHq nHtHUIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hfHq nHtHLUB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hfHq nHtHZ(\(`(j((()۷nJ&FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH))**B*D*v*۷oK'FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHv*x*++++P+R+ĦkG#FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH;B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtHU8B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtH;UB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtH8B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtH;B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtHUR+V+`+6,8,p,r,۶nJ&FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHr,--D-F---۷oK$LB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hfHq nHtHUFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH-<.>.J.L.N.P.ڳgCFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHLB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hfHq nHtHUIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hfHq nHtHLUB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hfHq nHtHP...// //۷oK&IB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH/////0 0۷nJ&FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH 0j0l0p0z000۷nJ&FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH01 1$1.111۷nJ&FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH11111~22۶nJ&FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH2223333۶nJ&FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH33444j4l4۷nJ&FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHl4p4z444$5&5۶nJ&FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH&5Z5\5`5l555۷nJ,;B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtHUFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH5<6>6F6H6667ħeA#:B*`JphCJOJQJo(aJ56hfHq FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH;B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtHU8B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtH;UB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtH8B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtH777(7777ẕqM)FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\MB*`JphCJOJQJo(aJ56hfHq mH sH nHtH\:B*`JphCJOJQJo(aJ56hfHq 778888$9۷oJ&FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH$9&99999:۷oJ&FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH:: ;;;;;۷oJ&FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH;;;;><@<D<۷oK'FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHD<N<<<==B=ڶnJ&FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\B=D=H=P====۷nJ&FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH=>:><>>>>>ڶ{]@";B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtHU8B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtH;UB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtH8B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtH;B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtHUFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\>8?:?>?H???۷nJ&FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH???@@AA۶nJ&FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHAAAAAAA۶nJ%IB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHABBBB.C0C۷nJ&FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH0CHDJDNDZDDD۷nJ&FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHDDDHEJETEVEEeE':B*`JphCJOJQJo(aJ56hfHq >B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtH\U;B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtH\>UB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtH\;B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtH\>B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtH\U:B*`JphCJOJQJo(aJ56hfHq EEEEEEEEå]9IB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH:B*`JphCJOJQJo(aJ56hfHq :B*`JphCJOJQJo(aJ56hfHq :B*`JphCJOJQJo(aJ56hfHq EEEnFpFxFzFF۽eG#FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH;B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtHU8B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtH;UB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtH8B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtH;B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtHUFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFFHGJGNGVGG۷oJ&FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHGGGG2H4HHH۷nP3;UB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtH8B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtH;B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtHUFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHHHHHHjIlIĠ|X4FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH;B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtHU8B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtHlInIzIIIZJ\J۶nJ&FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\J`JjJJJJJ۶nJ%IB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHJbKdKhKtKKK۷nJ&FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHKKKtLvLzLL۶nJ%IB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHLLLNNnNpN۷oK'FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHpNrNtNNNNNß{W2IB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH:B*`JphCJOJQJo(aJ56hfHq :B*`JphCJOJQJo(aJ56hfHq NOOO OOO۷nJ&FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHOPPRPVP^PQQ۷nJ&FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHQ$R&RRRRR۷oK&IB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHRNSPSSST۷oK'FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH>T(U*UVV:V_@_H_۶tW98B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtH;UB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtH8B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtH;B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtHUFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHH_J_l_n_r_~__ὙuP,FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH;B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtHU____R`T```۷nP3;UB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtH8B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtH;B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtHUFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH`````a aĠ|X3IB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH;B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtHU8B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtH alanaaaaa۷{T/IB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\MB*`JphCJOJQJo(aJ56hfHq mH sH nHtH\:B*`JphCJOJQJo(aJ56hfHq :B*`JphCJOJQJo(aJ56hfHq FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHabbbbcc۷nJ&FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHcdd(dddd۷nJ&FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHddddddpe۷lG#FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\MB*`JphCJOJQJo(aJ56hfHq mH sH nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHpereveeee>f@f۷nP3;UB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtH8B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtH;B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtHUFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH@fPfRfffjglgĠ|X4FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH;B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtHU8B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtHlgpgzggggg۴lH!LB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\]FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHLB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\]FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHg:h*hnHtHU8B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtH;UB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtH8B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtH;B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtHUFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHXjZjkkRkTkXk۷oK'FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHXkbkkkhljlrltlشy[> ;B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtHU8B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtH;UB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtH8B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtH;B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtHUFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHLB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\]tlllllll۷oK'FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHlDmFmJmTmmm۷lH$FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHLB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\]FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHmnn nnnn۷lH$FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHLB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\]FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHno o@oBoFoPo۶nP1=B*`JphCJOJQJo(aJ56hfHq \:B*`JphCJOJQJo(aJ56hfHq FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHPoooooooß{W2IB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH:B*`JphCJOJQJo(aJ56hfHq :B*`JphCJOJQJo(aJ56hfHq olpnppp"q$q۷oK'FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH$qqqqq|r~r۷oK'FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH~rrrNsPssss۶tW98B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtH;UB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtH8B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtH;B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtHUFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHssttt$tuὙuP,FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH;B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtHUuuuuuuv۷oJ&FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHvv^w`wdwpwx۷oJ&FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHxxxxfyhyly۷oK'FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHlyvyyy2z4znzڶnJ&FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\nzpzzzzzz۷oK'FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHzz{{{{|ڶnI%FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\||||^}`}}۷oK'FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH}} ~ ~N~P~h~۷oK'FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHh~j~~~ (*ĦkG#FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH;B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtHU8B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtH;UB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtH8B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtH;B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtHU*z|vxÜwS/FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\MB*`JphCJOJQJo(aJ56hfHq mH sH nHtH\:B*`JphCJOJQJo(aJ56hfHq :B*`JphCJOJQJo(aJ56hfHq xހln۷oK'FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHXZ^h"$۷nJ,;B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtHUFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH$HħeAFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH;B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtHU8B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtH;UB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtH8B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtHHJ҄Ԅ۷oK'FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH`b۷|^A#;B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtHU8B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtH;UB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtH8B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtH;B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtHUFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHVX۷oK&IB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHNPT^VX۷nJ&FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHẌΈ۷oK'FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHƉȉ̉։۷nJ&FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHRT۶nJ&FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHʎ۶nJ%IB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHʎ۷oK'FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH`bfr۶nJ%IB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHr ,*,4۷z\>JB*`JphCJOJQJo(aJ56hfHq mH sH nHtH:B*`JphCJOJQJo(aJ56hfHq :B*`JphCJOJQJo(aJ56hfHq =B*`JphCJOJQJo(aJ56hfHq \:B*`JphCJOJQJo(aJ56hfHq FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH4@LNڶnJ&FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\prv,ڶnI%FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\,.2>۷nJ&FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH68tv۷oK'FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH rtĦkG#FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH;B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtHU8B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtH;UB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtH8B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtH;B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtHUtx۶tW98B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtH;UB*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtH8B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtH;B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtHUFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHln ὙuQ-FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH;B*`JphCJOJPJQJo(aJ56>*hnHtHU"^`dڶnJ&FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\drțʛNPTڶnJ&FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHIB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\TVbdhv۷oH$FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHLB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\]FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHlnr۷oK'FB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHrشtlb_UK?B*`JphCJaJCJPJo(nHtHCJo(nHtHUCJUCJo(nHtHCJo(nHtHCJo(nHtHUCJUB*`JphCJaJFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHFB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtHLB*`JphCJOJPJQJo(aJ56hfHq nHtH\]*jsP"dwXDwYDa$$9D8$7$3$-DM `"dwXDwYDa$$9D8$7$3$-DM `"dwXDwYDa$$9D8$7$3$-DM `"dwXDwYDa$$9D8$7$3$-DM `"dwXDwYDa$$9D8$7$3$-DM `* j s2AdwXDwYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]"dwXDwYDa$$9D8$7$3$-DM `"dwXDwYDa$$9D8$7$3$-DM `"dwXDwYDa$$9D8$7$3$-DM `"dwXDwYDa$$9D8$7$3$-DM ` x J \xU2"dwXDwYDa$$9D8$7$3$-DM `"dwXDwYDa$$9D8$7$3$-DM `"dwXDwYDa$$9D8$7$3$-DM `"dwXDwYDa$$9D8$7$3$-DM `AdwXDwYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]\0x7AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD0`0UD]AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD0`0UD]"dwXDwYDa$$9D8$7$3$-DM `"dwXDwYDa$$9D8$7$3$-DM `Rz>AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]?dXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^`UD]zL\"dwXDwYDa$$9D8$7$3$-DM `?dXDYDa$$A$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]:}<AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]&x7AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]"dwXDwYDa$$9D8$7$3$-DM `"dwXDwYDa$$9D8$7$3$-DM `AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]bdxS0"dwXDwYDa$$9D8$7$3$-DM `$dwXDwYDa$$9D8$7$3$-DM WD0`0"dwXDwYDa$$9D8$7$3$-DM `"dwXDwYDa$$9D8$7$3$-DM `AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]ddx7AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]"dwXDwYDa$$9D8$7$3$-DM `"dwXDwYDa$$9D8$7$3$-DM `   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?HABCDEFGNIJKLMOPQR2}<AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]2l}<AdXDwYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD] ZAdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]"dwXDwYDa$$9D8$7$3$-DM ` L!"}Z"dwXDwYDa$$9D8$7$3$-DM `AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]""2##}<AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]###@$}<AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]@$%%$&&AAdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]"dwXDwYDa$$9D8$7$3$-DM `da$$8$7$3$-DM `AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]&'\((}<AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]()*D*}<AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]D*R+8,r,}<AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]r,-F-P.}<AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]P..// 0}Z7"dwXDwYDa$$9D8$7$3$-DM `"dwXDwYDa$$9D8$7$3$-DM `AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD] 0l00 11Z7"dwXDwYDa$$9D8$7$3$-DM `AdXDwYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]"dwXDwYDa$$9D8$7$3$-DM `1123}<AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]334l4}Z"dwXDwYDa$$9D8$7$3$-DM `AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]l44&5\5}<AdXDwYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]\5677dAdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]da$$8$7$3$-DM `AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]778&9}<AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]&99:;}<AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD];;;@<}<AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]@<<=D=}<AdXDwYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]D==:??@UAdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]"dwXDwYDa$$9D8$7$3$-DM `"dwXDwYDa$$9D8$7$3$-DM `"dwXDwYDa$$9D8$7$3$-DM `@AAB0Cx7AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]"dwXDwYDa$$9D8$7$3$-DM `"dwXDwYDa$$9D8$7$3$-DM `AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]0CJDDEEEiF"dwXDwYDa$$9D8$7$3$-DM `da$$8$7$3$-DM `da$$8$7$3$-DM `"dwXDwYDa$$9D8$7$3$-DM `AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]EFJGG}Z"dwXDwYDa$$9D8$7$3$-DM `AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]GHlII}<AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]I\JJdKKvLxU2"dwXDwYDa$$9D8$7$3$-DM `"dwXDwYDa$$9D8$7$3$-DM `"dwXDwYDa$$9D8$7$3$-DM `"dwXDwYDa$$9D8$7$3$-DM `AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]vLLNpN}<AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]pNtNNOO_AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]"dwXDwYDa$$9D8$7$3$-DM `"dwXDwYDa$$9D8$7$3$-DM `da$$8$7$3$-DM `ORPQ&R}<AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]&RRPSS}<AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]S>T*UV}<AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]VAdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]?dXDYDa$$A$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]xn}<AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]ZJ}<AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]JԄ}<AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]XP}Z"dwXDwYDa$$9D8$7$3$-DM `AdXDwYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]PXΈ}<AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]ȉ}Z"dwXDwYDa$$9D8$7$3$-DM `AdXDwYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]T}Z"dwXDwYDa$$9D8$7$3$-DM `AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]}<AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]b,N_AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]da$$8$7$3$-DM `"dwXDwYDa$$9D8$7$3$-DM `"dwXDwYDa$$9D8$7$3$-DM `Nr.x7AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]"dwXDwYDa$$9D8$7$3$-DM `"dwXDwYDa$$9D8$7$3$-DM `AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]8v}<AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]AdXDYDa$$9DA$G$8$7$1$$$$@& 4$5$6$3$H$-DM VD^WD`UD]666666666vvvvvvvvv6666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666N@Nckea$$1$1@CJPJKHmH sH nHtHh@hh 1-dXD[$YD\$a$$$$@&CJ,OJPJQJ5KH,$A@$؞k=W[SO@u wcda$$G$@& $dN%dO&dP'dQ 9r CJOJQJ8 @8ua$$G$ 9r CJ*b v D N Z0PD^j&d2x& "2##$%"&.''Z()v*R+r,-P./ 00123l4&5577$9:;D<B==>?AA0CDEEFGHlI\JJKLpNNOQR>T0( 0 C ? (  ^ e,gFh2C" J@ @ p J #tl.1v~A F ] ` *kp`;%#bkb7< Z _ ^+++),l,s,./(/001142925554;{;;===>>>GH HHHHHJXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJ!@